کنترل نقشه

راهنمای مربوط به ناظرين در خصوص دريافت نقشه های چهار رشته پرونده های بالای 2000 متر مربع
نقشه های چهار رشته پرونده های بالای 2000 متر مربع پس از بازبینی در سازمان نظام مهندسی در بازه چهل روز در کارتابل ناظر پرونده در قسمت خانه
امکانات گزارش ظرفیت مهندسین قرار می‌گیرد. در صورتیکه روند کنترل و اصلاح نقشه ها از محدوده زمانی 40 روز تجاوز نماید نقشه های موجود در آدرس مذکور نهایی نبوده و برای دریافت نقشه های نهایی می توانید به واحد کنترل نقشه مراجعه نمایید. در راهنمای پیگیری نقشه های فاز 2 تهیه شده، ناظران محترم می توانند ضمن اطلاع از اتمام مراحل بازبینی، محدوده زمانی چهل روز را کنترل و اقدامات لازم را طبق صلاحدید انجام دهند. برای کنترل محدوده زمانی 40 روز، تفاضل تاریخ درخواست (حرف A) در تصوير پیوست با آخرین تاریخ اقدام وضعیت (حرفB ) بیانگر سپری شدن محدوده زمانی 40 روز می باشد.