جمعه 1 شهريور 1398   18:45:02
.
دستور جلسات و مصوبات هیات مدیره
هیات مدیره دوره هفتم
97

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و نوزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/05/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و هجدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/05/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و هفدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/05/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و شانزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/04/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و سيزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/04/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و دوازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/03/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و يازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/03/12

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و دهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/03/05

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/02/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/02/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 97/01/18

96

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صدم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/12/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/11/14

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/11/07

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و يکم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/10/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نودم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/10/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/09/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/09/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/09/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/09/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/08/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/08/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/08/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/07/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/07/22

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتادم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/07/15

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/07/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/06/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/06/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/05/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/05/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/05/07

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/31

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتاد و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/10

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/03

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/04/03

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/03/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/06/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/02/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/02/23

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/02/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/02/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/02/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصتم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/01/26

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 96/01/19

95

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/12/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/12/14

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/12/07

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/11/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/11/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/11/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/10/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/10/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/10/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/10/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/09/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/09/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/08/15

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/08/08

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/08/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهلم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/07/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/07/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/07/10

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/07/03

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران95/06/27

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران95/06/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران95/06/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/05/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/05/23

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/05/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی ام هیات مدیره سازمان استان تهران 95/05/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/04/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/04/12

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/04/05

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/03/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/03/22

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/03/08

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/02/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/02/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/02/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیستم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/02/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نوزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/01/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هجدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/01/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 95/01/14

94

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شانزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/12/22

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پانزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/12/15

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهاردهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/12/08

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سیزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/12/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه دوازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/11/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه یازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/11/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه دهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/11/10

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/11/03

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/10/26

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/10/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/10/12

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/10/05

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/09/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/09/14

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/09/07

هیات مدیره دوره ششم
94

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/07/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/07/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/06/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/06/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/06/14

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه صد و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/05/31

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه یکصدم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/05/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/05/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/04/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/04/03

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/03/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/03/23

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/03/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نود و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/03/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نودم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/03/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/02/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/02/05

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/01/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 94/01/22

93

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/12/23

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/12/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/12/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/11/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتاد و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/11/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هشتادم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/11/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادونهم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/10/27

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادوهشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/10/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادوهفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/10/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادوششم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/10/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفتادوپنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/09/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/06/08

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/06/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و چهار هیات مدیره سازمان استان تهران 93/05/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/05/18

93/05/04خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شصت و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/04/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/03/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/03/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/03/10

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/02/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پنجاه و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 93/01/31

92

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل وچهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/11/27

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/11/05

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهل و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/10/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/09/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/08/25

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/08/18

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/08/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/08/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/07/20

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و دوم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/07/13

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/07/06

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سی ام هیات مدیره سازمان استان تهران 92/06/30

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/06/16

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و هشتم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/06/09

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و هفتم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/06/02

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و ششم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/05/26

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و پنجم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/04/29

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و چهارم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/04/08

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و سوم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/04/01

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیست و یکم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/03/11

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه بیستم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/03/04

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نوزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/02/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هجدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/02/21

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه هفدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/02/07

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه شانزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/01/31

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه پانزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/01/24

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه چهاردهم هیات مدیره سازمان استان تهران 92/01/17

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه سیزدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 91/12/26

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه دوازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 91/12/19

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه یازدهم هیات مدیره سازمان استان تهران 91/12/12

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه دهم هیات مدیره سازمان استان تهران 91/11/28

خلاصه مذاکرات و مصوبات صورتجلسه نهم هیات مدیره سازمان استان تهران 91/11/21

93
92
دستور جلسات سال های گذشته
مصوبات
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.