اولویت های پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برنامه پژوهشی سال 1400
اولویت های پژوهشی گروه های تخصصی و کمیسیون های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1400
گروه تخصصی معماری راهنمای طراحی نمای ساختمان
گروه تخصصی شهرسازی آسیب‌شناسی تخلفات ساخت‌وسازدر شهرهای استان و چگونگی برقراری ساز و کار رعایت مقررات شهرسازی در کلیه ساخت‌وسازهای استان تهران
گروه تخصصی ترافیک انجام طرح پژوهشی تعیین نرخ سفرسازی بناها و کاربریها
گروه تخصصی برق تکنولوژی های نوین الکتریکی ساختمان
گروه تخصصی عمران طرح و تهیه نقشه جزییات برای مهار اجزا غیر سازه ای معماری
کمیسیون انرژی و محیط زیست الگوی بومی سازی شده برای ارزیابی کارایی انرژی در ساختمان های استان تهران
روش های کاربردی و عملیاتی هوشمندسازی ساختمان های استان تهران
 
امتیاز دهی