• .نام: سعید
  • .نام خانوادگی: شکرزاده
  • .سمت: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی