• .نام: رضوان
  • .نام خانوادگی: مسافر حمیدآباد
  • .سمت: متصدی مرکز تماس هوشمند
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی