.

محمدرضا کریمی کندزی

رئیس حوزه مشاوران

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی