.

عليرضا پورمستقيمی

سرپرست امور گروههای تخصصی وکمیسیونها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی