.

امیر فلاحتی

کارشناس مسئول امور سازندگان و شناسنامه فنی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی