.

علی پورمند

کارشناس امور سازندگان و شناسنامه فنی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی