.

پریسا سالاروند

کارمند امور سازندگان و شناسنامه فنی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی