.

زهرا نوروزی زاده

کارشناس مسئول بازرسی ساختمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی