.

مهدیه ترخان

کارشناس بازرسی ساختمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی