.

علی ذوالفقاری

کارشناس نظارت بر خدمات و تاسیسات

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی