• .نام: محمد علی
  • .نام خانوادگی: ملک محمدی کلهرودی
  • .سمت: متصدی مرکز تماس هوشمند
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی