.

محمد علی ملک محمدی کلهرودی

متصدی مرکز تماس هوشمند

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی