.

غلامرضا علیرضایی زنجانی

کارشناس مرکز تماس هوشمند

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی