.

کريم صلاحی مهر

سرپرست روابط عمومی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی