.

علیرضا یزدان جو

معاونت توسعه سرمایه مهندسی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی