.

صادق رضایی موید

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سیستم ها

وضعیت تاهل:

متاهل

 
امتیاز دهی