.

زیبا وحیدی

کارشناس منابع انسانی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی