.

افرا صناعی

سرپرست واحد منابع انسانی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی