.

محمد خانی قره باغ

کاردان دبیرخانه مرکزی سازمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی