• .نام: وحید
  • .نام خانوادگی: شفیعی مقدم
  • .سمت: معاون برنامه ريزی و سيستم ها
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی