.

شاهين جعفرنژاد

دبیر شورا

وضعیت تاهل:

مجرد

ایمیل:

sjafarnejad73@gmail.com

تلفن:

42644

 
امتیاز دهی