• .نام: علی
  • .نام خانوادگی: کريمی آنچه
  • .سمت: رییس سازمان و عضو اصلی هیئت مديره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

Ali.KarimiAnche@tceo.ir

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی