معرفی اعضا بازرسان
1394/06/25
نام و نام خانوادگی: مهندس محسن رجب زاده
رشته: نقشه برداری
سمت:بازرس اصلی
پست الکترونیک:mohsen.rajabzadeh@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس فرزاد لحمی
رشته: عمران
سمت: بازرس اصلی
پست الکترونیک:farzad.lahmi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی محرمی
رشته: عمران
سمت: بازرس اصلی
پست الکترونیک:mehdi.moharami@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس اميرافشين رييسی نژاد
رشته: معماری
سمت: علی البدل
پست الکترونیک: amirafshin.raeisinejad@tceo.ir