معرفی اعضا هیات رئیسه
1395/09/15
نام و نام خانوادگی: مهندس حسن قربانخانی
رشته:عمران
سمت:رئیس سازمان
پست الکترونیک: Hasan.Ghorbankhani@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس الهه رادمهر
رشته: معماری
سمت: نایب رئیس اول سازمان
پست الکترونیک: Elaheh.Radmehr@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: مهندس سيد مهدی زرگر
رشته: عمران
سمت: نایب رئیس دوم سازمان
پست الکترونیک : Mahdi.Zargar@tceo.ir


نام و نام خانوادگی: مهندس کامبيز رضوی
رشته: ترافيک
سمت: دبیر سازمان
پست الکترونیک: Kambiz.Razavi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی : مهندس محمد طاهری
رشته: معماری
سمت: خزانه دار سازمان
پست الکترونیک : Mohammad.Taheri@tceo.ir