کمیسيون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(ماده 33)
1395/10/18
 • دبیر کمیته:
  • مهدی روانشادنيا

 • اعضا:
  • کامبيز رضوی
  • محمد طاهری
  • مهيار فرنيا
  • حسن قربانخانی
  • علی کريمی آنچه
  • رامين کرمی
  • غلامرضا لشگری
  • جابر نصيری

 • روز و ساعت جلسه: دوشنبه 9 الی 11

 
فراخوان بحث بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی
سازمان نظام مهندسی استان تهران در نظر دارد براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی مبنی بر پیشنهاد سازمان های استان برای تغییر در مقررات ملی اقدام به تهیه پیشنهادات خود در رابطه با تغییر در مقررات ملی مبحث دوم بنماید. لذا از کلیه اعضا سازمان که در این رابطه دارای تجربیات و مطالعات و یا پیشنهادات هستند درخواست می گردد خلاصه ای از پیشنهادات خود را به کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به آدرس Hasan.Ghorbankhani@tceo.ir ایمبل نمایند. بدیهی است ازاعضا برای ارائه پیشنهادات خود در کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی دعوت به عمل می آید.