کمیته داوری
1395/03/18
 • دبیر کمیته:
  • اميد طاهران پور

 • اعضا:
  • کامبيز رضوی
  • اميرحسين دزفوليان
  • رامين کرمی
  • بهمن مونی مقدم
  • جابر نصيری
  • سيدمحمد هاشمی
  • فرزان شيروان بيگی
  • محمدحسين مسعودی

 • روز و ساعت جلسه: سه شنبه 15 الی 17