معرفی اعضای هيات اجرايی انتخابات
1395/07/14
نام و نام خانوادگی: دکتر حکمت اميری

سمت: رييس هيات اجرايي
 

نام و نام خانوادگی: مهندس سعيد سعيديان

سمت: نايب رييس هيات اجرايي
 

نام و نام خانوادگی: مهندس صابر پيربرناش

سمت: دبير هيات اجرايي
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محسن رجب زاده

سمت: عضو هيات اجرايي
 

نام و نام خانوادگی: مهندس رهام سپنديان

سمت: عضو هيات اجرايي
 

نام و نام خانوادگی: داوود صيفوری

سمت: مدير حراست سازمان
 

نام و نام خانوادگی: مهندس سيده زهرا حسينيان

سمت: کارشناس هيات اجرايي