معاونت توسعه سرمايه مهندسی
1395/10/04
نام و نام خانوادگی: مهندس فاطمه آذرنجات
سمت: معاون توسعه سرمايه مهندسی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: حسين صلح ميرزايي
سمت: مدير امور عضويت
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس شهاب الدين حسن زاده
سمت: مدير امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: محمود اکبری
سمت: مدير امور رفاهی و خدمات حقوقی اعضا
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: