معاونت برنامه ریزی و سيستم ها
1395/12/22
نام و نام خانوادگی: مهندس فرشيد جنابی
سمت: معاون برنامه ريزی و سيستم ها
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس پروين کشاورز افشار
سمت: مدير سيستم ها و نرم افزار
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: رويا محمدی
سمت: سرپرست منابع انسانی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: