معاونت امور دفاتر نمايندگی
1395/11/20
نام و نام خانوادگی: مهندس محمود خانی اوشانی
سمت: معاون امور دفتر نمايندگی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس ميرجلال اوجاقی
سمت: مدير هماهنگی امور دفاتر
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس عليرضا حاج وزيری
سمت: سرپرست ارزيابی و نظارت بر دفاتر
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: