معاونت خدمات مهندسی
1395/10/26
نام و نام خانوادگی: مهندس حميدرضا خوشدل
سمت: معاون خدمات مهندسی
رزومه
شماره تماس: 42707332
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس سيدعلی طالقانی
سمت: مدير بازرسی و کنترل ساختمان
رزومه
شماره تماس: 42707354
پست الکترونیک: sa.taleghani@gmali.com

نام و نام خانوادگی: مهندس امير گودرزی
سمت: مدير ارجاع کار نظارت
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهندس آرش ميثاقيان
سمت: مدير کنترل نقشه
رزومه
شماره تماس: 88577364 - 88577310
پست الکترونیک: Desiign.control.tceo.@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مهندس فاطمه آذرنجات
سمت: مدير امور کارشناسی و داوری
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: