معاونت مالی و پشتيبانی
1395/12/18
نام و نام خانوادگی: محمدرضا ناصربخت
سمت: معاون مالی و پشتيبانی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ناصربخت
سمت: مدير امورمالی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صادقی
سمت: سرپرست امور پشتيبانی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: مهدی اقبالی
سمت: مدير امور قراردادها
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: