حوزه رياست
1395/11/20
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا کريمی
سمت: مدير حوزه رياست و رييس حوزه مشاوران
رزومه
شماره تماس: 42707506
پست الکترونیک: Dr.karimi@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سهيل اسمعيلی دورانی
سمت: مشاور رييس سازمان
رزومه
شماره تماس: 42707511
پست الکترونیک: soheil.e.dorani@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس صابر پيربرناش
سمت: مدير روابط عمومی
رزومه
شماره تماس: 42707190
پست الکترونیک: saber.pirbornash@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدحسين مسعودی
سمت: مدير امور گروه های تخصصی، کميسيون ها و کميته ها
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: پريسا ضرابی زاده
سمت: مدير امور اجرايي و اداری شورای انتظامی و بازرسان
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: محسن اسعدی
سمت: سرپرست امور حقوقی و شورای حل اختلاف
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ريحانی فر
سمت: سرپرست دبيرخانه مرکزی
رزومه
شماره تماس:
پست الکترونیک: