اعضای گروه تخصصی مکانيک
1395/05/31

نام و نام خانوادگی: مهندس رامين کرمی(دبير - عضو هيات مديره سازمان)
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس حسين اکبريان راد(عضو هيات مديره سازمان)
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی حاجی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامحسن رادفرما(نماينده گروه مکانيک)
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام عابدی ترکی
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود مقدم(عضو هيات مديره سازمان)
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

زمان تشکیل جلسات: دوشنبه ها 14 الی 16