اعضای کمیته اجرایی گاز
1395/03/22

نام و نام خانوادگی : مهندس بهنام عابدی ترکی
رشته:
سمت: دبير کمیته اجرایی گاز
پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود مقدم
رشته: مکانیک
سمت: عضو کمیته اجرایی گاز
پست الکترونیک: Mahmood.Moghadam@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس حسين اکبريان راد
رشته: مکانيک
سمت: عضو کمیته اجرایی گاز
پست الکترونیک: Hosein.Akbarianrad@tceo.ir

نام و نام خانوادگی : مهندس رامين کرمی
رشته: مکانيک
سمت: عضو کمیته اجرایی گاز
پست الکترونیک : Ramin.Karami@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس غلامحسن رادفرما
رشته:
سمت: عضوکمیته اجرایی گاز
پست الکترونیک: