کمیسیون سیاستگذاری امور دفاتر نمایندگی
1395/03/04
 • دبیر کميسيون:
  • حسن قربانخانی

 • اعضا:
  • حسين اکبريان راد
  • اميرحسين دزفوليان
  • محمد طاهری
  • رامين کرمی
  • علی نبی زاده
  • شمس نوبخت دودران

 • روز و ساعت جلسه: دوشنبه 11 الی 13