معرفی اعضای کمیسیون مشورتی بانوان
1393/06/02
نام و نام خانوادگی: مهندس الهه رادمهر
مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته معماری
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

پست الکترونیک: Elaheh.Radmehr@tceo.ir
سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی:مهندس اوین کمانگرپور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته معماری
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

سمت : رئیس کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس بهاره کفاش کزازی
مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته عمران
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

سمت : دبیر کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس مریم آقاجان زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته عمران
پایه پروانه اشتغال: پایه سه

سمت : عضو اصلی کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس صدیقه جنابی دهکردی
مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته تاسیسات مکانیکی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

سمت : عضو اصلی کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس شوکا خوشبخت بهرمانی
مدرک تحصیلی: دکترای رشته معماری
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

سمت : عضو اصلی کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس ناهید شیخستانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته تاسیسات مکانیکی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

سمت : عضو اصلی کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس مهرنوش لطیفی منش
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته معماری
پایه پروانه اشتغال: پایه سه

سمت : عضو علی البدل کمیسیون مشورتی بانوان

نام و نام خانوادگی:مهندس الناز میدانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته برق
پایه پروانه اشتغال: پایه سه

سمت : عضو علی البدل کمیسیون مشورتی بانوان