کمیته آموزش
1395/03/04
 • دبیر کمیته:
  • غلامرضا قدرتی اميری

 • اعضا:
  • يعقوب آصفی
  • فرشيد جنابی
  • کامران رحيم اف
  • سيد يوسف سجادی
  • حسين شکوهمند
  • مصطفی مهردادفر   
 • روز و ساعت جلسه: شنبه ها 10 الی 12