اعضای گروه تخصصی شهرسازی
1394/10/28
نام و نام خانوادگی: مهندس جابر نصیری (دبير)
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدتقی تقی زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام امینی
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس رضا اصلانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس سهیلا صادق زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال:  پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس فیروز علیزاده
مدرک تحصیلی: -
پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: دکتر حکمت امیری
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه دو