کمیته نظام پیشنهادها
1395/03/03
 • دبیر کمیته:
  • مهيار فرنيا

 • اعضا:
  • مهدی روانشادنيا
  • علی کريمی آنچه
  • فرهام مقدم راد
  • الهام امينی
  • حميدرضا پسنديده
  • سيدشهاب حسن زاده
  • حسن حلمی
  • بهنام عابدی ترکی
  • محمدحسين مسعودی

 • روز و ساعت جلسه: دوشنبه 11 الی 13