کمیسیون طرح و برنامه
1395/03/03
 • دبیر کمیسیون:
  • ايرج معزی

 • اعضا:
  • حيدر جهانبخش
  • احمد خرم
  • حسن قربانخانی
  • سعيد کروبی
  • فرهام مقدم راد
  • بهمن مومنی مقدم

 • روز و ساعت جلسه: شنبه 17 الی 19