معرفی اعضای گروه تخصصی عمران
1394/10/28
نام و نام خانوادگی: دکتر علی نبی زاده(دبير)
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:
پست الکترونیک : Ali.NabiZadeh@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی روانشادنيا
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:
پست الکترونیک : Mehdi.Ravanshadnia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مهيار فرنيا
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:
پست الکترونیک: Mahyar.Farnia@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد ذوالفقاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک
پست الکترونیک: zolfaqari.m@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس مرتضی عیوضی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک
پست الکترونیک: eyvazi.m@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سید مهدی زرگر
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه دو
پست الکترونیک: Zargar.m@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد حسین مسعودی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه سه
پست الکترونیک: mhmassoudi@tceo.ir