اعضای گروه تخصصی معماری
1394/10/28

نام و نام خانوادگی: مهندس اميرحسين دزفوليان(دبير)
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال: 
نام و نام خانوادگی: مهندس محمد طاهری
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:

نام و نام خانوادگی: مهندس ایرج معزی
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:

نام و نام خانوادگی: مهندس مرجان شاهرخيان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه سه

نام و نام خانوادگی: مهندس فرهام مقدم راد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه دو

نام و نام خانوادگی: مهندس رضا خوانپایه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر شوکا خوشبخت بهرمانی
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه دو