تقویم برگزاری مجامع عمومی
1395/10/29
 • سال 95
  • سال 1395 شش ماهه دوم (عادی بطور فوق العاده نوبت دوم)
   • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/10/28ساعت 15 روز سه‌شنبه
   • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
   • محل برگزاری:مرکز همايش بين‌المللی رازی

   

  • سال 1395 شش ماهه دوم (عادی بطور فوق العاده نوبت اول)
   • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/10/25ساعت 14 روز شنبه
   • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
   • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

   

  • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه ادامه  نوبت دوم)
   • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/05/12 ساعت 15 روز سه‌شنبه
   • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
   • محل برگزاری:مرکز همايش های بين المللی رازی

   

  • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت دوم)
   • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/04/01 ساعت 15 روز سه شنبه
   • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
   • محل برگزاری:مرکز همايش های برج ميلادتهران

   

  • سال 1395 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت اول)
   • تاریخ و ساعت برگزاری: 1395/03/19 ساعت 14 روز چهارشنبه
   • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
   • محل برگزاری:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

   

  • سال 94
   • سال 1394 شش ماهه دوم (عادی سالانه ادامه نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/09/09 ساعت 15 روز دوشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:سالن ميلاد نمايشگاه بين المللی تهران

    

   • سال 1394 شش ماهه دوم (عادی سالانه ادامه نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/07/29 ساعت 15 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:سالن ميلاد نمايشگاه بين المللی تهران

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/06/03 ساعت 15 روز سه شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:سالن اصلی مرکز همايش‌های برج ميلاد

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (عادی سالانه نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/05/27 ساعت 14 روز سه شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/03/27 ساعت 15 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:خيابان سئول،نمايشگاه بين المللی تهران، سالن ميلاد

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/03/24 ساعت 14 روز يکشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/02/13 ساعت 14 روز يکشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

    

   • سال 1394 شش ماهه اول (ادامه عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1394/01/19 ساعت 17 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:خيابان سئول،نمايشگاه بين المللی تهران، سالن ميلاد

    

  • سال 93
   • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/12/13 ساعت 16 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:خيابان سئول،نمايشگاه بين المللی تهران، سالن ميلاد

    

   • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/11/29 ساعت 14 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

    

   • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/09/25 ساعت 16 روز سه شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرك غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس

    

   • سال 1393 شش ماهه دوم (عادی به طور فوق العاده نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/09/05 ساعت 14 روز چهارشنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10، طبقه 4، سالن جلسات

    

   • سال 1393 شش ماهه اول (تنفس)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/06/22 ساعت 16 روز شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری:سالن همايش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ايران واقع در بزرگراه شهيد همت، حد فاصل تقاطع بزرگراه شيخ فضل اله نوری و چمران

    

   • سال 1393 شش ماهه اول (ادامه نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/05/28 ساعت 16 روز شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری: سالن ميلاد نمايشگاه بين المللی واقع در بزرگراه چمران، خيابان سئول

    

   • سال 1393 شش ماهه اول (نوبت دوم)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/05/14 ساعت 16 روز سه شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری : شهرك غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس

    

   • سال 1393 شش ماهه اول (نوبت اول)
    • تاریخ و ساعت برگزاری: 1393/04/31 ساعت 13 روز سه شنبه
    • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
    • محل برگزاری: شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات

    

   • سال 92
    • سال 1392 شش ماهه اول (نوبت دوم)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/04/30 ساعت 15 روز یکشنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری: شهرك غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سالن خلیج فارس

                          

    • سال 1392 شش ماهه اول (نوبت اول)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/04/23 ساعت 13 روز یکشنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری : شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات

     

    • سال 1392 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت دوم)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/02/08 ساعت 16 روز یکشنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری: خیابان شریعتی، حسینیه ارشاد

     

    •  سال 1392 شش ماهه اول (فوق العاده نوبت اول)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1392/02/03 ساعت 14 روز سه شنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری: شهرک غرب، خيابان ايران زمين، خيابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک10 ، سالن جلسات

     

   • سال 91
    • سال 1391 شش ماهه دوم (نوبت دوم)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/12/16 ساعت 16 روز چهارشنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری:  خیابان شریعتی ، حسینیه ارشاد

                          

    • سال 1391 شش ماهه دوم (نوبت اول)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/11/23 ساعت 13 روز دوشنبه
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری : شهرك غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، پلاک 10 طبقه چهارم

     

    • سال 1391 شش ماهه اول (نوبت دوم)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/06/20 ساعت 16
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری: شهرك غرب، پژوهشگاه نیرو واقع در انتهای بلوار دادمان(پونک باختری)

     

    •  سال 1391 شش ماهه اول (نوبت اول)
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1391/06/01 ساعت 16
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری: شهرك غرب، خيابان ايران زمين، خيابان گلستان جنوبی، نبش گلستان يکم، پلاک 12

     

   • سال 90
    • سال 1390
     • تاریخ و ساعت برگزاری: 1390/12/24 ساعت 16
     • مدارک موردنیاز جهت حضور در مجمع: كارت عضويت معتبر يا گواهي عضويت سازمان
     • محل برگزاری:  شهرك غرب، خيابان ايران زمين، خيابان گلستان جنوبی، نبش گلستان يکم، پلاک 12