قوانین و دستورالعمل ها
1395/09/02

جهت اطلاع از جدیدترین قوانین و مقررات به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید.

قوانین
آئين‌نامه انضباطي موارد مخالف شئون حرفه‌اي اعضاي سازمان استان
             اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی تهران در خصوص مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها
‌آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
‌ابطال ماده 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری
‌قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 01/03/1352 با اصلاحات بعدي)
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 6/6/1356)
قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 3/2/71 با اصلاحات بعدي)
قانون تمديد مهلت اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 03/07/1373)
تصويب‌نامه در خصوص ‌محول نمودن تصويب آيين‌نامه موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب
1371.3.26به كميسيون صنعت و امور زيربنايي‌هيأت دولت (مصوب 6/10/1371 )
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 1374)
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب اسفند ماه 1374»
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375»
آئين‌‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
آئين‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي (تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني)
آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر
اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 04/03/1379)
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 30/4/1381)
مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تاریخ درج 92/02/01)
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها - معادل سازی دروس فارغ التحصیلان رشته معماری (تاریخ درج 92/04/24)
مصوبات کمیسیون هم ارزی - تاریخ درج920707
نظريه‌هاي حقوقي
نظريه مشورتي كميسيون آيين‌ دادرسي مدني اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص شخصيت حقوقی سازمان و قطعي بودن آراي شوراي انتظامي


مصوبات هيات پنج نفره استان
مصوبه مورخ 95/2/18
مصوبه مورخ 94/11/25

شیوه نامه ها
شيوه نامه اجرائي نظارت برطراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن
             اصلاحیه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي
 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها
چگونگی برخورد ماده 35 نظارت عاليه با تغيير نقشه های مصوب
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهی
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته عمران
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته شهرسازي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات مكانيكي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات برقي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته نقشه برداري
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
اصلاحات دستورالعمل نحوة فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت

نظام نامه ها
نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظام‌نامه "نظام پيشنهادها" در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران