قوانین و دستورالعمل ها
1395/10/20

جهت اطلاع از جدیدترین قوانین و مقررات به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید.

قوانین
آيين نامه انضباط کار
آئين‌نامه انضباطي موارد مخالف شئون حرفه‌اي اعضاي سازمان استان
             اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی تهران در خصوص مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها
‌آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
‌ابطال ماده 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری
‌قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 01/03/1352 با اصلاحات بعدي)
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 6/6/1356)
قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 3/2/71 با اصلاحات بعدي)
قانون تمديد مهلت اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 03/07/1373)
تصويب‌نامه در خصوص ‌محول نمودن تصويب آيين‌نامه موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب
1371.3.26به كميسيون صنعت و امور زيربنايي‌هيأت دولت (مصوب 6/10/1371 )
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 1374)
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب اسفند ماه 1374»
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375»
آئين‌‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
آئين‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي (تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني)
آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر
اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 04/03/1379)
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 30/4/1381)
مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تاریخ درج 92/02/01)
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها - معادل سازی دروس فارغ التحصیلان رشته معماری (تاریخ درج 92/04/24)
مصوبات کمیسیون هم ارزی - تاریخ درج920707
نظريه‌هاي حقوقي
نظريه مشورتي كميسيون آيين‌ دادرسي مدني اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص شخصيت حقوقی سازمان و قطعي بودن آراي شوراي انتظامي


مصوبات هيات پنج نفره استان
مصوبه مورخ 95/2/18
مصوبه مورخ 94/11/25

شیوه نامه ها و تفاهم نامه ها
تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و سازهای روستايي
شيوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/5/82 شرکت ملی گاز ايران
شيوه نامه اجرائي نظارت برطراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن
             اصلاحیه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي
 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها
ثبت اظهاريه متقاضيان در مورد استانداردهای محصول مورد نظر(کالا يا خدمات)
چگونگی برخورد ماده 35 نظارت عاليه با تغيير نقشه های مصوب
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهی
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته عمران
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته شهرسازي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات مكانيكي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات برقي
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته نقشه برداري
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
اصلاحات دستورالعمل نحوة فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت

نظام نامه ها
نظام نامه اولويت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان
نظام نامه اداری، استخدامی و تشکيلاتی
نظام نامه تشکيل و اداره دفاتر نمايندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها
نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها
نظام نامه کميسيون های تخصصی و کميسيون /کميته های موضوعی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظام نامه نحوه تشکيل و اداره جلسه های هيات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها
نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
نظام نامه انتشار نشريه پيام نظام مهندسی استان تهران
نظام نامه نحوه اداره جلسه های هيات مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظام‌نامه "نظام پيشنهادها" در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران