اعضا هیات رئیسه، برنامه جلسات و مطالب گروه تخصصی ترافیک
1395/11/12

نام و نام خانوادگی: مهندس کامبيز رضوی (دبير)
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن زیاری
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه دو            

نام و نام خانوادگی: مهندس کامران نصرالهی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر كامران رحيم اف
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس بهزاد بیهقی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس حمیدرضا پسندیده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پایه پروانه اشتغال: پایه سه             

اخبار