تمدید مهلت ثبت نام در سامانه ارجاع کار نظارت تا تاریخ 92/01/20

ناظرین محترم مهلت ثبت نام در سامانه ارجاع کار نظارت تا تاریخ 92/01/20 تمدید شد .
آدرس ثبت نام در سامانه http://observer.tceo.ir