برنامه زمان بندی برگزاری دوره های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - فروردین ماه 96

برای مشاهده برنامه زمان بندی برگزاری دوره های ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای رشته  عمران و ورود به حرفه اجرا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کليک کنيد.